لینک های مرتبط با این بخش
 چینه شناسی و زیست چینه برش مدبیگی(غرب طبس) و معرفی ممبر مدبیگی
 مطالعه زیست – چینه نگاری وپالئوژئوگرافی دو سوی گسل کلمرد در سنگ های پالئوزویک بالایی برش مدبیگی(غرب شهرستان طبس)
 چینه شناسی نهشته های نئوژن دره گلندرود(جنوب رویان)با اشاره به مجموعه فسیلی آن .
 بررسی گسل های لیستریگ عادی در غرب ایران مرکزی
 تاریخچه تکتونیک وتکتونواستراتیگرافی حوضه های رسوبی شرق ایران
 مطالعه حوضه رسوبی کاسپین جنوبی وفرونشست در کپه داغ
 تکامل تکتونیکی البرز از زمان مزوزئیک
 تکتونواستراتیگرافی منطقه ده بید واقع در جنوب غرب ایران
 چینه شناسی,تکتونواستراتیگرافی حوضه رسوبی شوشود.(شرق ایران)
 پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی شمال برگه قم
 محیط های رسوبی وچینه نگاری مکانی سازند فهلیان در میدان های نفتی رگ سفید وخونیر،چهار بیشه، بنیک در بخش جنوبی فروافتادگی دزفول.
 چینه‌شناسی، پالئونتولوژی و محیط رسوبی ردیف‌های کرتاسه بالایی، برش بهار- جنوب اصفهان (ایران مرکزی) و مقایسه آن با برش تاقدیس پشت جنگل (جنوب خاور لرستان)
 مقایسه چینه‌شناسی، پالئونتولوژی و محیط رسوبی ردیف‌های کرتاسه بالایی، برش‌ کوه رحمت با برش کوه سبز
 مطالعه بیواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی دونین- کربنیفر در ورقه یک بیست‌وپنج هزارم کوه فریادون ( خاور ده‌بید)
 لیتواستراتیگرافی نهشته‌های پرکامبرین پسین- کامبرین در شمال تفت
 Microbiostratigraphic and Paleogeographic Study of Upper Paleozoic Rock Units in Kalmard Horst
 بررسی سنگ چینه‌نگاری، سازند نایبند در جنوب باختر یزد
 هم ارز سازند فاجان در البرز مرکزی (ناحیه فیل زمین)
 Tectonostratigraphiy study in Dehbid area, SW of Iran- علیرضا شهیدی
 Tectonic study in sedimentary basin in eastern part of Iran.- علیرضا شهیدی
 Tectonic Evolution of Alborz (Iran) since Mesozoic. GEO 2004, 6th middle East Geosciences Conference and Exhibition- علیرضا شهیدی
 ectonic evolution and Geodynamic of the Alborz and Kopet-Dagh (Iran), Scince Mesozoic - علیرضا شهیدی
 Tectonic evolution of Alborz since Mesozoic (Iran), - علیرضا شهیدی
 Geodynamic evolution of northern Iran in Connection with the South Caspian Basin origin, contribution subsidence analysis - علیرضا شهیدی
 Tectonic evolution of Alborz since Mesozoic (Iran) - علیرضا شهیدی
 Geodynamics of the South Caspian Basin southern margin now inverted in Alborz and Kopet Dagh (Northern Iran), - علیرضا شهیدی
 Late Triassic to Present Tectonic evolution of Northern Iran. International Symposium on Middle East Basins Evolution. - علیرضا شهیدی
 Subsidence evolution of Alborz and Kopet-Dagh (northern Iran): Inferences on the south Caspian basin opening. - علیرضا شهیدی
 Tectonic evolution (Late Triassic- Middle Eocene extension) in central Alborz, Iran. علیرضا شهیدی
 Thermal maturity of the Upper Triassic Middle Jurassic Shemshak Group (Alborz Range, Northern Iran) based on organic petrography, geochemistry and modelling: implications for source rock evaluation and petroleum exploration. - علیرضا شهیدی
 Norian-Bajocian (Shemshak Groupe) extension in Alborz (north of Iran). - علیرضا شهیدی
 Tectonic evolution and late Triassic-Middle Eocene extension in Central Alborz, Iran. - علیرضا شهیدی
 Chronology of last earthquake on Firouzkuh Fault using by C14. - علیرضا شهیدی
 درزه شدگی سنگ های سازند کرج در ورقه راندگی پورکان-وردیج، شمال تهران - علیرضا شافعی
 بررسی شرایط زمین ساختی، رسوبی منطقه ویر، جنوب شرق سلطانیه - علیرضا شافعی
 Structural section of Chitgar, west of Tehran, with using Paleoseismology method. - علیرضا شافعی
 Morphological and palaeoseismological analysis along the Taleghan fault (Central Alborz, Iran) علیرضا شافعی
 Chronology of last earthquake on Firouzkuh Fault using by C14. - علیرضا شافعی
 Active transtension inside central Alborz: A new insight into northern Iran–southern Caspian geodynamics - علیرضا شافعی
 Joint development in the rocks of Karaj Formation within Purkan- Vardij thrust sheet, north Tehran - علیرضا شافعی
 Mid–Cimmerian, Early Alpine and Late Cenozoic orogenic events in the Shotur Kuh metamorphic complex, Great Kavir block,- محمود رحمتی ایلخچی
 Magmatic and metamorphic evolution of the Shotur Kuh Metamorphic Complex (Central Iran), 2009 - lpl - محمود رحمتی ایلخچی
 Isotopic chemostratigraphy of microbialite-bearing Permian Triassic boundary section in the Zagros Mountains, Iran“published in Chemical Geology, 2007 - محمود رحمتی ایلخچی
 تجزیه ریز رخساره و محیط رسوبی دیرینه سنگهای رسوبی کربناته معادل سازند آسماری در منطقه پشت دربند همدان- محمود رحمتی ایلخچی
 بررسی انواع پرتیت در سینوگرانیت توده ی گرانیتی اسفاجرد- قیدو، جنوب غرب منطقه موته- محمود رحمتی ایلخچی
 مقدمه ای بر زمین شناسی در مناطق دگرگون شده با سنگ مادر آذرین همراه با مثالی از سنگهای دگرگونه منطقه گلپایگان - محمود رحمتی ایلخچی
 بازنگری درتکامل مجموعه دگرگونی ؛ منطقه شمالشرق ترود- محمود رحمتی ایلخچی
 تعیین سن پیلولاوها بر اساس وجود فسیل در آهکهای بین آن- محمود رحمتی ایلخچی
 مجموعه مقالات و کنفرانس های ارائه شده به زبان انگلیسی توسط دکتر محمود رحمتی ایلخچی