لینک های مرتبط با این بخش
 چینه شناسی و تکتونواستراتیگرافی واحدهای سنگی منطقه بیرجند با نگرشی ویژه بر حوضه رسوبی شوشود- علیرضا شهیدی- کارشناسی ارشد
 تکامل تکتونیکی در شمال ایران (البرز و کپه داغ) از زمان مزوزوئیک- علیرضا شهیدی- دکتری
 بایواستراتیگرافی و لیتواستراتیگرافی سازند تیرگان در کپه داغ خاوری و باختری- علی جلالی- کارشناسی ارشد
 تحلیل کرنش در سازند کرج به کمک درزه نگاری، ورقه راندگی پورکان ـ وردیج - علیرضا شافعی
 بررسی چینه شناسی و پالئونتولوژی زمینهای پرمین و مرزهای آن در زاگرس مرتفع (منطقه شهر کرد)- کارشناسی ارشد- محمود رحمتی ایلخچی
 Metamorphism and Geotectonic position of the Shotur Kuh Complex, Central Iranian Block (2010)- محمود رحمتی ایلخچی- دکتری
 چینه شناسی، پالئونتولوژی و محیط رسوبی ردیف‌های کرتاسه بالایی، برش بهار (جنوب اصفهان- ایران مرکزی) و مقایسه آن با برش‌های راه نویه (کوه رحمت) و برش کوه سبز (مرودشت) شمال خاور و شمال شیراز- زاگرس- رضا هفت لنگ ( چکیده دکتری)