واروها رسوبات دریاچه های یخچالی هستند،  هر وارو (با ضخامت متوسط2 میلیمتر تا 2 سانتی متر) از روی هم قرار گرفتن یک لایه تابستانی روشن رنگ ومعمولاً ضخیم تر (رس یا ماسه دانه ریز) ویک لایه زمستانی تیره ونازک تر (خرده های ارگانیک)که منحصراً در دوره های سرما ویخبندان رسوب کرده تشکیل شده است. بنابراین هر وارو یک رسوب سالیانه است، اما همیشه منشاء یخچالی ندارد. برای شناخت سن هر طبقه از رسوبات دریاچه های امروزی، شمارش وارو انجام می شود. برحسب تعداد سال های رسوبگذاری وشرایط آب وهوایی ،واروها کم وبیش مجموعه رسوبی ضخیمی را تشکیل می دهند. بوسیله این روش می توان تا15000 سال را تعیین سن نمود . این روش در مورد رسوبات دریاچه ای غیر یخچالی  ودیگر رسوبات فصلی نیز کاربرد دارد.