به این روش داندروکورنولوژی گفته می شود، این روش شبیه شمارش لایه ها در رسوبات وارو است، که روی حلقه های ساقه درختان انجام می شود، چه بر روی درختان عهد حاضر وچه درختان فسیل. مثلاً از روی تعداد حلقه های رشد ساقه درختانی مانند کاج که در گدازه های ولکانیکی در آریزونا مدفون شده اند، پی برده شده که فعالیت آتشفانی مذکور بین تابستان سال 1064 وتابستان سال 1065 میلادی اتفاق افتاده است. با این روش می توان تا قدمت 6  هزار سال را با دقت محاسبه نمود.