اغلب تصور می شود که یک اشکوب شامل یک چرخه پیشروی -  پسروی دریا در سطح جهان است، ولی امروزه معلوم شده چنین چرخه هایی قطعاً از ماهیت جهانی برخوردار نیستند. هر اشکوب چند بیوزون را شامل می شود.  به عنوان مثال اشکوب کامپانین در حوضه پادیس از دو بیوزون تشکیل شده است، چنانچه یک اشکوب شامل بیوزون های متعددی باشد آن را به زیر اشکوب تقسیم می کنند.

در واقع اشکوب را از اسم همان محلی که اولین بار مطالعه شده است گرفته ویک پسوند (ian) بر آن اضافه می کنند .مثلاً اشکوب تورینین از ناحیه تور در جنوب غربی پاریس ویا اشکوب لوتسین از کلمه لوتس که نام قدیمی پاریس است.