چنانچه یک سکانس رسوبی با دامنه بندی تدریجی معمولی (تخریبی به دریایی) به رسوبات به دانه بندی معکوس برسد. به آن سکانس متقارن یا چرخه ای گویند. حال چنانچه سکانسی از تکرار مجموعه طبقات رسوبی تشکیل شده باشد، این سکانس را تکراری (rhythmic) گویند. ولی در صورتی که تکرار طبقات ،نامنظم باشد آن را سکانس نامنظم (anythmic) نامند.