مدت زمانیکه در یک توالی چینه شناسی محلی بر اثر یک ناپیوستگی گم شده است، هیاتوس نامیده می شود. به عبارت دیگر هیاتوس نوعی ناپیوستگی فرسایشی در مقیاس محلی است.