توده های کربناته بخش کم عمق دریا در میان کربناتهای دریائی ریفها را تشکیل می دهند، که یا درمنطقه دریائی وعمیق تر ویا در ناحیه پشت ریف توسعه می یابند. ریفها اغلب همراه لاگونها هستند که در آنها توده های کربناتی انباشته می گردد. در ناحیه ریفی سه بخش جلو ریفی (Fore Reef) ریف(Reef) وپشت ریف (Back Reef) قابل تشخیص است.