پاسخ

 1) فونا (Funa) : شامل مجموعه موجودات جانوری یک محیط است.

2) فلورا (Flora) : به مجموع موجودات گیاهی یک محیط اطلاق می گردد.

3)بیوتوپ (Biotope) : محیط است که شرایط یکسان برای مجموعه موجودات جانوی وگیاهی در آن وجود دارد.

4)بیوسنوز(Biocenosis) : عبارت است از مجموعه موجودات زنده یک بیوتوپ.

5) کف زی ها (Benthos) : گروه موجودات گیاهی یا جانوری هستند که با خواص مشترک زیستی درکف دریا زندگی می کنند. این دسته موجودات ثابت بوده یا برخی از آنها دارای حرکات وجابحائی کم می باشند، مثل مرجان ها، اسفنجها، حیوانات حفار ساحلی وغیره

6) نکتن ها (Nectons) :موجودات شناگری هستند،که آزادانه و بدون اینکه تحت تاثیر محیط قرار بگیرند، شنا می‌کنند و بنام شناگران ارادی معروف هستند.

7) پلانکتن ها (planktons) : موجودات شناوری هستند، که در آب به حالت غوطه ور بوده، وجریان های دریایی قادرند آنها را جابجا کنند. این دسته از موجودات را شناگران غیر ارادی می نامند. پلانگتن ها را از نظر اندازه به شرح زیر تقسیم می کنند .

1-7) نانوپلانکتن ها (Nanno planktons) که از پلانکتون های بسیار ریز به شمار می آیند.

2-7) میکروپلانکتن ها(Nanno planktons)شامل پلانکتون های میکروسکوپی هستند.

3-7) نرو پلانکتن ها(Meso planktons) اندازه متوسط دارند.

4-7) مگالوپلانکتون ها (megaloplanktons) از پلانکتون های بزرگ به شمار می روند.

8) سستون (Seston) : شامل کلیه موجودات زنده یا مرده ای است که در محیط بطورشناور یا غوطه ور وجود دارد.

9) نوستون (Neuston) : شامل سستون های زنده است.

10) تریپتون (Tripton) : به ستو نهای مرده اطلاق می گردد.