ازدهه های 1950 و1960 میلادی چینه نگاری مغناطیسی یعنی استفاده از مغناطیس فسیل زمین در دوره های مختلف زمین شناسی در مورد توجه واستفاده قرار گرفت. شدت وجهت میدان مغناطیسی زمین از نقطه است نقطه دیگر سطح کره زمین متغییر است،    همچنین از زمانی به زمان دیگر تغییر می کند. این نتایج از حدود چهار قرن مطالعات وبررسی وبررسی های مغناطیسی بدست آمده است. یکی از تغییرات دراز مدت مغناطیس زمین، مهاجرت بطئی قطبهای مغناطیسی در اطراف قطبهای جغرافیائی زمین است، هزاران اندازه گیری مغناطیس گذشته زمین در سنگ هایی به سن های مختلف در نواحی متفاوت دنیا نشان می دهد که قطبین مغناطیس زمین نسبت به قاره ها در طول زمان تغییر موقعییت داده اند، این پدیده سرگردانی قطبی (polar wandring)  نامیده می شود، و وسیله ای است برای تطابق زمینها در علم چینه نگاری.