از رخساره های محیطهای خشکی می توان انوع زیر را نام برد:

1)رخساره های بادی (Aeolian facies)  که شامل ماسه های بادی و  لس است که به ندرت حاوی آثاروبقایای جانوران وگیاهان خشکی می باشد.

2)رخساره ای رودخانه ای (Fluvial facies) که بیشتر از آبرفتهای وتراسهای رودخانه ای  تشکیل شده است.

3)رخساره های سیلابی (Torrential facies) آبرفتهای پایه دامنه ای ارتفاعات از این نوع رخساره هاست.

4)رخساره های کولابی (logoonal facies) شامل رسوبات حاوی ژیپس و نمک وبقایای جانورانی که آب اتفاقاً به این محل آورده است.

5)رخساره های دریاچه ای (lacus trine facies) مشتمل بر مارن وآهک هایی است که در نتیجه ته نشست شیمیایی تشکیل شده است.

6)رخساره های یخچالی (Glacial facies) متشکل از گل رستهای حاوی قلوه سنگ های مختلف مخصوصاً سنگ های صیقلی وسنگ های مختلط می باشد، که بوسیله یخچالها بر جای مانده است.