دگرشیبی عبارت است از انفصال وقطع شدگی عمل رسوبگذاری در توالی چینه شناسی، سطحی فرسایشی یا سطحی که در امتداد آن رسوبگذاری برای مدت معینی قطع شده است، بنام سطح دگر شیبی نامیده می شود.

انواع دگرشیبی یا ناپیوستگی را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:

1)   ناپیوستگی زاویه دار (Angular Unconfor mity) : در این دگر شیبی ،سطح تماس طبقات بالا وزیرین در امتداد سطح دگر شیبی نسبت به یکدیگر زاویه دارند. دراین ناپیوستگی ها طبقات رسوبی بر اثر عوامل کوهزائی چین خوردگی حاصل نموده واز آب خارج شده، فرسایش یافته ودوباره با پیشروی آب دریا رسوباتی روی آن تشکیل شده است .

2)   ناپیوستگی فرسایشی (Disconformity)  :‌ در این ناپیوستگی ،لایه های بالا و پایین سطح دگر شیبی موازی است وسطح فرسایشی ممکن است مسطح یا ناهموار باشد.

3)   ناپیوستگی موازی یا بدون فرسایش (paracnoformity) که در آن سطح دگر شیبی وجود نداشته ،بلکه سطح جدائی یک سطح طبقه بندی معمولی است. در این حالت بین دو سری از طبقات عدم رسوبگذاری لایه ها مشاهده می شود. تشخیص این گونه ناپیوستگی ها بسیارمشکل بوده ومستلزم مطالعات دقیق زمین شناسی وفسیل شناسی ناحیه می باشد.

4)   نانکانفرمیتی (Nonconfermity) در این نوع دگر شیبی سنگ های سوبی بر روی سنگ های بدون چینه بندی از نوع سنگ های‌آذرین یا دگرگونی قرار می گیرند.