از نظر عمق می توان مناطق زیر را در دریاها مشخص نمود:

1)منطقه ساحلی بین جزرومدی (littoral zone) که تغییرات سطح آب معمولاً بین جزرو مد است .این منطقه را اینتر تایدال (Intertidal) نیز می گویند.

2) منطقه کم عمق (sub-littoral zone) که بین حد جزر وعمق 200 متری قرار داشته وفلات قاره را در بر می گیرد(منطقه نرتیک)

3) منطقه عمیق (Bathyal zone) بین 200 متر تا 2000 متر که شیب قاره را شامل می شود.

4) منطقه بسیار عمیق (Abyssal zone) شامل قسمتی از دریاست که عمق آن بیش از 2000 متر تا 6000 متر است وچنانچه عمق دریا از 6000 متر بیشتر باشد این منطقه را هادال (Hadal zone) گویند.