بیوزوناسیون ،منطقه بندی زمانی جنس ها وگونه های مختلف فسیلهاست که در بیواستراتیگرافی کاربرد داشته وانواع آن عبارتند از:

1)   اکروزون یا رنج زون (Range-Zone) : که در آن حدود زون بوسیله اولین وآخرین پیدایش یک گونه مشخص می شود .در این بیوزون ها ، گونه ای که در تعیین زون بکاربرده می شود،فسیل شاخص است، زیرا پیدایش آن همیشه وجود زون شاخص مربوط به آن را معین می سازد.

2)      زون برخوردی- تصادفی (concurrent Range Zone) :فاصله هم پوشی بین آخرین حد بین ظهور وانقراض چند تاکسون باشد.

3)   زون های بینابینی (interval –zones) بطور کلی یک زون بینابینی می تواند گسترش زمانی یک گونه درکنار گونه دیگر از آغاز یک گونه تا آغاز گونه دیگر، یا از پایان یک گونه تا پایان حضور گونه دیگر باشد.

4)   زون های تجمعی (Assemblage zone) :این زون ها از یک نظر شبیه زون های بینابینی بوده ولی از نظر تجمع تعداد گونه ها حداقل سه گونه یا بیشتر ودامنه گسترش زمانی گونه های تغییر یافته است. در گذشته بین زون های تجمعی سنوزون گفته می شد.

5)   زون های تجمعی اپل (apple zones)  : این زون تجمعی معادل سنوزون است ومرزهای این زون نیز بوسیله حضور گونه های متعدد با گسترش زمانی مختلف معین نشان می دهد.