اصطلاح تطابق چینه ای به معنای برقرار کردن روابط زمانی متقابلی بین واحدهای مختلف چینه ای است. دراین مطالعات باید توجه داشت که پیکره های صخره ای از نظر فیزیکی ممکن است دارای خصوصیات کم وبیش متغییر بوده و از یک حوضه به حوضه رسوبی دیگر رسوبی تفاوت داشته باشند. واحدهای چینه ای غیر مشابه که با هم انطباق زمانی دارند، در محیط های متفاوت تشکیل شده ولی دارای خواص لیتولوژی متفاوتی هستند بعبارت دیگر اگر رسوبات بر اساس شواهد زیست چینه ای یا چینه نگاری زمانی هم ارز باشند ،در یک زمان تشکیل شده اند برای تطابق چینه نگاری بدون در نظر گرفتن اطلاعات زیست چینه ای وچینه نگاری زمانی، سه شرط لازم به نظر می رسد که عبارتند از:

1)      اصل ادامه طبقات که عبارت است از تعقیب لایه ها بطور فیزیکی در روی زمین

2)      تشخیص لایه های کلیدی (key beds)

3)      در زمین های پرکامبرین از داده های چینه نگاری زمانی استفاده شود.