محیط بنتیک :شامل تمام قسمت کف دریاها از کرانه تا اعماق بوده ومحل زندگی موجودات بنتوز می باشد.

محیط پلاژیک : حجم تمامی آبهایی است که از ساحل تا اعماق دریا را فرا می گیرد، وموجودات پلانکتن در آن زیست می نمایند.