بهترین روش در تعیین سن این دوره استفاده از کربن 14 است. دراین روش از بقایای ارگانیسم ها،کلسیت صدفها و یا استخوانها ،کربناتها، کانیها، چوب ، زغال ،Co2  محتوی ومحبوس شده در یخ ها که به سن کمتراز 4000 سال است استفاده می شود.