سبخا در واقع پهنه فوق مدی است، که در آن فرآیندهای رسوبی تبخیری رخ می دهد. این محیط مربوط به دریاها ودریاچه های مناطق گرم ومرطوب می باشد . اصطلاح سبخا برای دشت های نمکی درون خشکی نیز بکار می رود.