این مرز در 65 میلیون سال قبل بوده وحدوداً‌ یک میلیون سال طول کشیده است، وبه علت ناپدید شدن دایناسورها دارای اهمیت است. دراین زمان نرم تنان بی مهره مانند اینوسراموس ها، رودیست ها وبلمنیت ها از بین رفته در انتهای کرتاسه 16 گونه آمونیت باقی مانده که مربوط به 15 جنس و10 خانوده بودندکه در 2 تا3 میلیون سال هنوز وجود داشته اند. نزدیک مرز کرتاسه – ترشیری فرامینیفرهای پلانکتونیک وکوکولیتوفوریده ها از بین رفته ان، ورسوبات وسیع کربناته این زمان با مقدار متوسط 40% کربنات و2% درصد رس در این مرز تشکیل شده اند. در کرتاسه بالایی دایناسورهای با قد وهیکل بزرگ در محیطهای با ثبات دریایی ویا روی قاره ها می زیستند، علاوه بر آنها، ماهیها، دوزیستان وخزندگان کوچک دیگر نیز در محیطهای اکولوژی مختلف زندگی می کردند. هنگامی که شرایط زیستی  آنها ناگهان تغییر نمود هماهنگی آنها با محیط جدید میسر نشده واز بین رفتند بطوریکه به نظر می رسد هیچ حیوانی بالاتر از 25 کیلوگرم وزن غیر از کروکودیلها مرز کرتاسه   ترشیاری را طی نکرده است.