لینک های مرتبط با این بخش
 انواع فسیل ها
 انواع چین خوردگی ها و مکانیسم آنها
 چین ها- تاقدیس ها و ناودیس ها
 انواع و مراحل مختلف فرسایش خاک
 رخساره های محیطهای خشکی
 مناطق مختلف دریاها از تظر تقسیم بندی عمق چگونه اند؟
 منظور از محیطهای بنتیک و پلاژیک دریایی چیست ؟
 اصطلاحات وتعاریف مهمی که در مورد محیط های دریایی وموجودات آن وجود دارد را بیان کنید.
 انواع دگرشیبی
 توالی چینه شناسی چیست؟
 ناپیوستگی را به چه روشهایی می توان تشخیص داد؟
 منظور از بیوزوناسیون در چینه شناسی چیست وزون های مختلف آن کدامند؟
 سکانس متقارن چه نوع توالی است؟
 اقسام فسیل ها از نظر کاربرد آنها در زمین شناسی کدامند ؟
 اشکوب در زمان زمین شناسی به چه معناست؟
 ساختمان های ریفی چگونه تشکیل می شوند ویک ناحیه ریفی چند بخش دارد ؟
 علت از یبن رفتن گونه های گیاهی وجانوری در مرز بین دوران دوم وسوم بویژه دایناسورها چه بوده است.
 محیط های سبخائی چه نوع محیط هایی هستند ؟
 در مورد فرضیه کاتاستروفیت (حادثه ای)-سقوط سنگ آسمانی در زمان کرتاسه- ترشیری کمی بیشتر توضیح دهید.
 در مورد مرز کرتاسه - ترشیری و وضعیت حیات در این زمان توضیحاتی دهید.
 وارو چیست وچگونه از آن برای تعیین سن طبقات استفاده می شود؟
 با استفاده از تنه درختان فسیل شده چگونه سن سنجی صورت می گیرد؟
 بهترین روش درتعیین سن رسوبات کواترنر چیست؟
 منظور از چینه نگاری مغناطیسی چیست؟
 منظور از تطابق چینه نگاری بدون استفاده از شواهد بیواستراتیگرافی چیست؟
 انشعابات علم چینه شناسی
 کاربرد علم چینه شناسی
 ارتباط چینه شناسی با سایر علوم