گروه چینه شناسی

باتاسیس سازمان زمین شناسی کشور در سال 1338 بخشی به نام زمین شناسی منطقه ای با هدف تهیه نقشه های زمین شناسی بوجود آمد که درسال های بعد نام آن به گـــــروه چینه شناســــــی تغییریافت. از آغازتشکیل، این گروه همکاری نزدیک و پیوسته ای با گروه های مختلف سازمان چون سنگ شناسی، فسیل شناسی، اکتشاف و زمین شناسی مهندسی داشته ونتیجـــــــه ایــــن همکـاری نقشه ها،گزارش ها و مقاله های بیشماری است که چه در داخل و چه در خارج از کشورچاپ و منتشرشده است. تهیه نقشه زمین شناسی خاورمیانه درچهارچوب تهیه نقشه های زمین شناســــــی جهـــــــان بیانگر بنیه علمی و عملی بالای این گروه تا سطح جهانی است.
 

حاصل کار کارشناسان گروه چینه شناسی نقشه های زمین شناسی بامقیاس های گوناگون است کــــه هرکـــــــدام کاربرد علمی،اقتصادی و عمرانی بخصوصی دارد. در برداشتهای صحرایی ، زمین شناسنان پدیده های زمین شناختی را مورد توجه و دقت قرار می دهند تا بتوانند این پدیده ها را بصورت نشانه هایی بر روی نقشه ها نمایش دهند. از مهمترین آنها مواد معدنی هسنتد که دانسته های مربوط به آن در اختیار گروه های اکتشافی گذاشته می شود. افزون بر این زمین شناسان پدیده های زمین ساختی و زمین شناسی مهندسی مانند شکستگی ها
، چین خوردگی ها، زمین لغزش ها و گسله های فعال و غیرفعال را چه از دیدگاه علمی و چه از نظر داده های پایه برای عملیات دقیقتر و اجرای طرحهای عمرانی- ملی معرفی می کنند. کارشناسان گروه چینه شناسی با برداشتهای صحرایی و مطالعه نمونه های سنگی لازم به بررسی حوضه های رسوبی گذشته پرداخته و به نوع و فرایندهای پیدایش آنها پی می برند. با بررسی رخساره و ستبرای رسوب ها ، کارشناسان به آب و هوای دیرینه در زمانهای مختلف نیز پی خواهند برد. که هر کدام از این مقوله های مطالعاتی می تواند کمک شایانی در شناخت خواستگاه مخازن هیدروکربوری و یا انواع ذخایر ذغال سنگ ها باشد.