نام گروه :     گزارشها به تفکیک استان :
  مجموعه مقالات ارائه شده توسط آقای خلیل بهار فیروزی
...
تاریخ نشر : دى 1395
  مجموعه مقالات ارائه شده توسط آقای دکتر مسعود زمانی پدرام
...
تاریخ نشر : دى 1395
  مجموعه گزارش های چاپ شده توسط آقای دکتر محمد حسن خلقی
...
تاریخ نشر : دى 1395
  مجموعه گزارش های چاپ شده توسط آقای مهندس محمد باقر جعفریان
...
تاریخ نشر : دى 1395
  چینه شناسی ناحیه ای کمربند چین خورده -رورانده زاگرس در طی نئوپروتروزوئیک پسین تا فانروزوئیک
...
تاریخ نشر : دى 1395
  مجموعه گزارش های چاپ شده توسط آقای مهندس وحدتی دانشمند.
...
تاریخ نشر : دى 1395