نوع دسته بندى : 1:100000
نام استان :: آذربايجان غربى
مجرى: سازمان زمين شناسى
وضعیت : تهيه شده
طول جغرافیایى:  از 44.3° تا 45°
عرض جغرافیایى:  از 38.5° تا 39°
تهیه کنندگان: امینی ، رادفر، خلعتبری، بحرودی ، امامی، بهره مند
شماره نقشه: 4767
عناصر و داده های موجود در نقشه: گسل عسگرآباد، راندگی ابولفضل، گسل زاغه، کوه آورین Kuh e Avrin

عنوان: خوى