نوع دسته بندى : 1:100000
نام استان :: آذربايجان غربى
مجرى: سازمان زمين شناسى
وضعیت : تهيه شده
طول جغرافیایى:  از 44.3° تا 45°
عرض جغرافیایى:  از 39° تا 39.5°
تهیه کنندگان: امینی آذر، قدیرزاده ، سهندی
شماره نقشه: 4968
عناصر و داده های موجود در نقشه: رودخانه ارس Aras River ، کوه چروک ، کوه سوکار

عنوان: ماکو