نوع دسته بندى : 1:100000
نام استان :: آذربايجان غربى
مجرى: سازمان زمين شناسى
وضعیت : تهيه شده
طول جغرافیایى:  از 44° تا 44.3°
عرض جغرافیایى:  از 38° تا 38.5°
تهیه کنندگان: خدابنده، سلطاني، سرتيپي، امامي
شماره نقشه: 4866
عناصر و داده های موجود در نقشه: رودخانه قطور، کوه هرده زرد

عنوان: قطور