اطلاعیه

 

ریشه لغوی

چینه‌شناسی Stratology متشکل از دو واژه یونانی Strata به معنای چینه و Logy به معنی شناسایی است.

چینه‌نگاری Stratigraphy متشکل از دو واژه یونانی Strata و graphy به معنای شکل نگاشتن و ترسیم است.

چینه شناسی شاخه‌ای از دانش زمین‌شناسی است که چگونگی پیدایش، ترتیب توالی، ساختمان ها ، سنگواره‌ها و سنگ‌شناسی و چینه‌های پوسته زمین را بررسی می‌کند. 

 

ارتباط چینه شناسی با سایر علوم

  • علم چینه شناسی ، تاریخ حوادث زمینی را بر ما معلوم می‌دارد. بنابراین ، می‌توان گفت که این علم تقریبا با تمام علوم زمین شناسی کم و بیش در ارتباط است. در این مورد فسیل شناسی اساس و پایه علم چینه شناسی به شمار رفته ، این دو رشته رابطه نزدیکی با یکدیگر پیدا می‌کنند.
  • در اصل پیوستگی لایه‌های رسوبی ، شناسایی خواص سنگ شناسی هر رخساره ، چینه شناسی را با علم سنگ شناسی مربوط می‌کندT سرانجام رویهم قرار گرفتن طبقات که ممکن است در اثر عوامل تکتونیکی تغییر کرده باشد، جهت یافتن طبقات همزمان و ایجاد تطابق چینه شناسی بین آنها ، علم تکتونیک را با چینه شناسی مربوط می‌کند. علاوه بر اصول نامبرده می‌توان از روی قواعد و قوانین رسوب شناسی ابتدا و انتهای تشکیل یک طبقه رسوبی را دقیقا تعیین کرد.
  •